Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

1. Νομοθεσία

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων σε Μεταποιημένα Προϊόντα/Συντελεστές Μεταποίησης

Παλαιότερες Αναρτήσεις

  • Ανάρτηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για σχολιασμό με Θέμα: «Καθορισμός συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 70)
  • Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για σχολιασμό με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 70).» (07.10.2020)  

Chlorate

Πίνακας Τροποποιήσεων των Παραρτημάτων II, III, IV του Καν (ΕΚ) 396/2005 (16.10.2018)

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κοινοτικά MRLs με βάση τον κανονισμό 396/2005 (EU Pesticide database)

Νόμος 4036/2012 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (01.12.2021)

Αρμόδιες αρχές

2. Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (National Control Programmes for Pesticide Residues) 
3.  Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ελέγχων υπολειμμάτων ανά έτος (Annual Summary Report of Pesticide Residues Control)
4. Αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

 


Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής


Σχετικές Αναρτήσεις