Όρνιθες Αυγοπαραγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus  έτους 2012  Αριθμ. 1209/30007 (04.04.2012)
  • Καν. 589/2008 Προδιαγραφές εμπορίας αυγών
  • Οδηγία 1999/74 Στοιχειώδεις απαιτήσεις για ωοτοκίες όρνιθες (ενσωματώθηκε με το ΠΔ 216-2003)
  • Οδηγία 2002/4 Μητρώα μονάδων ορνίθων ωοπαραγωγής (ενσωματώθηκε με το ΠΔ 216-2003)

Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

Σχετικές Αναρτήσεις