Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με την αποστολή των πληροφοριών σας, τα στοιχεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Αχαρνών 2 και στοιχεία επικοινωνίας 2102124000 και . Το YπΑΑΤ έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Τα δεδομένα σας καταχωρούνται με ασφαλή τρόπο στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησης σας στα πλαίσια του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, με νομική βάση του αρ.6 παρ 1.ε καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής : ΓΚΠΔ).

Το ΥπΑΑΤ θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για 10 έτη και στην συνέχεια αυτά μπορεί οδηγηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»)».

Το ΥπΑΑΤ δύναται να αποστείλει δεδομένα σας σε άλλες δημόσιες αρχές προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια τους ή να αντλήσει από τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου επιπρόσθετες πληροφορίες αν απαιτηθεί. Τέλος μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να σας ενημερώσει για την έκβαση της αίτηση σας και την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης σας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥπΑΑΤ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Αν παρ' όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr).


Σχετικές Αναρτήσεις