Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Πολλαπλασιαστικό Υλικό

 

ΚΩΔ

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΔΗΛΩΣΕΩΝ (www.gov.gr) 

1A
2A

1B

2B

2B1

1ΣΤ

  

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.
Αίτηση για έγκριση εισαγωγής/ενδοκοινοτικής απόκτησης με σκοπό την διενέργεια δοκιμών ή πειραματισμού

2.Αίτηση για έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών3.Αίτηση για έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών
4.Δήλωση εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
5.Αίτηση για χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλίας καλ/νου φυτού μη εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο
6.Αίτηση για έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης πολ/κού υλικού φυτικών ειδών απο φυσικά η νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων τους
7.Έντυπα Φυτωριακής επιχείρησης Μητρικής Φυτείας Αμπέλου
8.Έντυπα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
9. Πληροφορίες για την εγκατάσταση επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου
10.Πληροφορίες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορία ΠΥ