ΠΟΕΣΕ


ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΕΣΕ 2022

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΕΣΕ 2021

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΕΣΕ 2020
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΕΣΕ 2012-2019
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΕΣΕ 2007-2011
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
  • Καν.(ΕΚ) αριθ.882/2004/29.04.2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περι ζωοτροφών και τροφίμων και προς κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2008 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για το ενιαίο ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.