Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)

Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)

 digelp image

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ), το οποίο είναι γνωστό με τα ακρωνύμια FADN (αγγλικά) και RICA (γαλλικά), λειτουργεί από το 1981 στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον Κανονισμό 1217/2009 του Συμβουλίου. Αφορά στην ετήσια δειγματοληψία λογιστικών δεδομένων εισροών-εκροών από 4.675 γεωργικές εκμεταλλεύσεις από όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εκτίμηση τεχνικο-οικονομικών μεταβλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τον προσδιορισμό των εκάστοτε χαρακτηριστικών του ετήσιου δείγματος, ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το Τμήμα ΔΙΓΕΛΠ συντονίζει, υποστηρίζει και ελέγχει το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή του πραγματοποιείται από τους ανά την χώρα, 150 περίπου ανταποκριτές, Υπαλλήλους των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, που έχουν εκπαιδευτεί από την Υπηρεσία μας ειδικά για το σκοπό αυτό.


Θεσμικό Πλαίσιο

.Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων