Φυτοπροστασία


Για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων φυτοπροστασίας στη χώρα μας και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που δημιουργούνται διεθνώς στον τομέα της φυτοπροστασίας, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων  θέτει τους ακόλουθους στόχους:


  1. Προστασία του Φυτικού Κεφαλαίου και της Φυτικής Παραγωγής
  2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
  3. Μείωση του κόστους των προϊόντων
  4. Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Από τους στόχους αυτούς οι τρεις πρώτοι εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Γεωργίας και ο τέταρτος εξυπηρετεί την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, έχει χαράξει δράσεις που συνοψίζονται στις ακόλουθες:

  • Ανάπτυξη δεδομένων για την εφαρμογή μεθόδων ταχείας διάγνωσης εχθρών-ασθενειών Φυτών και Φυτικών Προϊόντων.
  • Ανάπτυξη δεδομένων καταπολέμησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων – τεχνική υποστήριξη.
  • Ανάπτυξη δικτύου ελέγχου ποιότητας φυτοπροστατευτικών και γεωργικών προϊόντων.
  • Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης σε θέματα φυτοπροστασίας.
  • Ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των κυριοτέρων καλλιεργειών της χώρας μας, βιολογική καταπολέμηση.
  • Εκσυγχρονισμός υποδομής εργαστηριακού εξοπλισμού, διαπίστευση εργαστηρίων.

 

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
Σκευάσματα που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα
Δακοκτονία
Γεωργικά Φάρμακα
Εγκρίσεις Γεωργικών Φαρμάκων
Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος
Βιοκτόνα
Προστατεύοντας τα Φυτά Προστατεύουμε τη Ζωή