Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

polyleitourgika agrokthmata

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο [ν. 4235/2014 (Α’32)],    [ΚΥΑ 543/34450/24-03-2017 (Β’ 1145)],    [ΚΥΑ 310/85788/18-06-2018 (Β’ 2559)] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Κάθε Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα μπορεί να χαρακτηρίζεται (προαιρετικά) από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους προσανατολισμούς που υποδηλώνει/ουν τον/τους τομέα/είς της κύριας δραστηριότητάς του:

α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης) εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην αγροτική δραστηριότητα και στην οικοτεχνία,
β) Καινοτόμο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών,
γ) Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας,
δ) Πολιτιστικό/πολιτισμικό εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής και
ε) Γαστρονομικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας ή της Μεσογειακής διατροφής.

Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε (5) στρέμματα. Στην περίπτωση ειδικών περιοχών (νησιωτικές, ορεινές, περιοχές με φυσικούς περιορισμούς)  η ελάχιστη έκταση δύναται να μειωθεί στα τέσσερα (4) στρέμματα. Σε κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του άρθρου 15 της με αριθμό 543/34450/24-03-2017 (Β’ 1145) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμό 310/85788/18-06-2018 (Β’ 2559) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει ο ενδιαφερόμενος/η καταθέτει αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης (Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα, τηλ. 210 2128207/8197). Επιπλέον καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 όπου δηλώνει ότι για όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται εντός του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ : Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-ΜΙΤΟΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διοικητική Διαδικασία με τίτλο «Έκδοση Βεβαιώσεων (ισοδύναμων άδειας λειτουργίας) Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος  

Πληροφορίες 
Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας & Εκπαίδευσης
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα

Τηλ.: 210 2128163, 210 2128197, 210 2128207, 210 2128196
e-mail
  , ,  
    ,    

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας & Εκπαίδευσης

Σχετικές Αναρτήσεις